Medicina rada

Medicina rada je posebna grana medicine koja se bavi izučavanjem i procenom uticaja uslova na radu i radnog procesa na zdravlje radnika, ocenom stanja zdravlja i radne sposobnosti radnika, prevencijom profesionalnih bolesti i povreda na radu, i sveobuhvatnom zaštitom i promocijom zdravlja radnoaktivne populacije.

Na raspolaganju su Vam sledeće usluge iz oblasti medicine rada

N

Preventivni medicinski pregledi

 • Preventivne medicinske preglede radnika na radnom mestu sa povećanim i bez povećanog rizika po zdravlje
  (prethodne, periodične, vanredne, ciljane, kontrolne)
N

Lekarski pregledi za vozače

 • Lekarske preglede za vozače svih kategorija, amatere, taksiste i profesionalce (A, B, C, D, E)
N

Sistematski pregledi

 • Sistematske preglede radnika na mestima sa i bez povećanog rizika, i administrativnih radnika
N

Lekarski pregledi za nosioce oružja

 • Lekarske preglede za nosioce oružja (službenike obezbeđenja, lovce, posednike ličnog oružja)
N

Kontrolni i konsultativni pregledi

Naša Služba medicine rada ispunjava sve zakonom propisane uslove i za:

 • Vršenje obuke i organizovanja ispita iz pružanja prve pomoći za vozače i firme
 • Učestvuje u medicinskoj proceni rizika i zdravstvenih uslova u okviru izrade akta o proceni rizika (za radna mesta sa povećanim rizikom)
 • Pruža profesionalnu pomoć i savetovanje poslodavaca pri promeni radnog mesta kod privremeno ili trajno nesposobnih radnika
 • Pruža profesionalnu pomoć firmama u okviru profesionalne selekcije

Služba Medicine rada izdaje lekarska uverenja

 • Lekarska uverenje za upis u srednje škole po zahtevu ministarstva prosvete;
 • Lekarsko uverenje za upis na fakultet;
 • Lekarska uverenja pri odlasku u inostranstvo;
 • Lekarsko uverenje za zaposlenje (administrativni poslovi);
 • Lekarsko uverenje za zaposlene koji rade duže od 4 sata za ekranom;
 • Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika;
 • Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Duplikat lekarskog uverenja;
 • Prethodni (prvi) i periodični zdravstveni pregledi za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom:
 • Težak fizički rad;
 • Rad na visini;
 • Službenici obezbeđenja (sa nošenjem oružja);
 • Službenici obezbeđenja (bez nošenja oružja);
 • Rukovanje građevinskim mašinama;
 • Rad u uslovima buke;
 • Rad u zoni nejonizujućeg zračenja;
 • Rad u zoni jonizujućeg zračenja;
 • Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima;
 • Rad u uslovima bioloških štetnosti;
 • Rad u uslovima povećane hemijske štetnosti;
 • Rad sa olovom i njegovim jedinjenjima (organska i neorganska);
 • Rad sa gasovima, parama i aerosolima sa iritativnim, bronhokonstriktivnim i alergijskim dejstvom;
 • Rad u zoni povećane koncentracije ugljen monoksida;
 • Rad sa alifatičnim i alicikličnim ugljovodonicima;
 • Rad sa halogenim derivatima ugljovodonika;
 • Rad sa amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika i njihovim homolozima i derivatima;
 • Rad sa veštačkim đubrivima (proizvodnja, promet, upotreba);
 • Veštačke smole i plastične mase (proizvodnja, prerada, upotreba);
 • Rad sa pesticidima (proizvodnja, prerada, upotreba);
 • Rad pod zemljom;
 • Rad noću;
 • Rad u uslovima vibracija (opšte i lokalne)​;
 • Rad u povećanoj zaprašenosti.

Sistematski pregledi

Pored  prethodnih i periodičnih zdravstvenih pregleda utvrđenih pravilnicima nudimo i:

 • individualne specijalističke preglede
 • sistematske preglede za firme i pojedince – osnovni, prošireni i kompletni paket

Kontaktirajte nas

Pozovite nas

032 51 21 246
064 14 15 154

Pošaljite Email

zavod@vitamedica.rs

Ili dođite kod nas

Cara Lazara 49
32000 Čačak

Budimo u kontaktu